Sign In

Translations

General Translation Tool | Herramienta General de Traducción​ | Cov cuab yeej txhais lus dav dav

Traduciendo al Español

Txhais Lus Hmoob

  • Google Chrome : Yog tias koj siv Google Chrome nkag mus rau peb lub vev xaib, ua raws cov kauj ruam no los pab hloov cov lus.
  • Yog tias koj siv Microsoft Edge browser mus saib peb lub vev xaib, tam sim no lawv tsis muaj lus Hmoob los txhais. Tab sis lawv muaj tib yam txhais li Google ntawm no: Microsoft Translator .
  • Yog tias koj xav txhais cov ntawv PDF ua lus Hmoob , ua raws li qhov no thiab siv Google los Microsoft tus txhais lus los pab.
  • Yog tiag koj xav txhais cov ntawv lus Hmoob hauv Word los Office, mus raws li qhov no thiab siv Google los Microsoft online los pab txhais.